Обмеження щодо здійснення господарської діяльності. Директор не може без згоди Загальних зборів учасників або Наглядової ради (у разі її створення):

 

✔ здійснювати господарську діяльність як фізична особа – підприємець у сфері діяльності товариства;

✔ бути учасником повного товариства або повним учасником командитного товариства, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства;

✔ бути членом виконавчого органу або наглядової ради іншого суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності товариства.

Порушення зазначених обмежень – є підставою для розірвання товариством договору (контракту) з директором без виплати компенсації.

Субсидіарна (додаткова) відповідальність перед кредиторами. Директор товариства зобов’язаний скликати Загальні збори учасників у випадку, якщо вартість чистих активів товариства знизилася більш як на 50 відсотків порівняно з цим показником станом на кінець попереднього року. Такі Загальні збори мають відбутися протягом 60 днів з дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства.

У разі порушення такого обов’язку та визнання товариства банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, директор несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями товариства перед його кредиторами.

Солідарна відповідальність перед кредиторами. Директор товариства зобов’язаний у місячний строк звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство товариства у разі, якщо задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов’язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами (загроза неплатоспроможності).

Якщо директор, допустив порушення цих вимог, він несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів.

Питання порушення директором боржника зазначених вимог підлягає розгляду господарським судом під час здійснення провадження у справі. У разі виявлення такого порушення про це зазначається в ухвалі господарського суду, що є підставою для подальшого звернення кредиторів своїх вимог до зазначеної особи.

Солідарна відповідальність директора перед товариством передбачена при:

- неправомірній виплаті дивідендів. Директор винен у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів товариства, що призвело до здійснення неправомірних виплат дивідендів, несе разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов’язанням щодо повернення виплат товариству.

- заподіянні збитків товариству винними діями або бездіяльністю директора;

- порушенні директором порядку вчинення значних правочинів. Так, рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, приймаються виключно загальними зборами учасників, якщо інше не передбачено статутом товариства. Статутом товариства може бути розширений перелік значних правочинів товариства.

- порушенні директором порядку вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (далі – правочин із заінтересованістю), якщо він укладається товариством з будь-ким із таких осіб:

- посадовою особою товариства або її афілійованою особою;

- учасником, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє часткою, що становить 20 відсотків статутного капіталу товариства, або його афілійованими особами;

- юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 і 2 цієї частини, є членом органу товариства;

- іншою особою, визначеною статутом товариства.

Таким чином директор товариства повинен контролювати фінансовий стан товариства, своєчасно реагувати на зменшення активів товариства та дотримуватися порядку вчинення правочинів товариством. В іншому випадку – він відповідатиме власним майном (квартирою, транспортним засобом, земельною ділянкою, тощо) та діловою репутацією.

Абонентське обслуговування кваліфікованим адвокатом діяльності товариства зменшить ризики притягнення посадових осіб до відповідальності. Запрошуємо до співпраці.